Obchodní podmínky

A) NĚKTERÉ DEFINICE
Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

B) OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.


Některé otázky a odpovědi k nákupu prostřednictvím e-shopu:

MOHU ZBOŽÍ VRÁTIT BEZ UDÁNÍ DŮVODU?
Ano, zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho zakoupení. Zboží musí být vráceno nepoškozené a pokud možno v originálním obalu nebo alespoň v takovém obalu, jež zajistí nepoškození vraceného zboží při jeho přepravě. Při vrácení zboží odstupujete od kupní smlouvy. Je proto třeba vyplnit příslušný formulář pro odstoupení od smlouvy a řádně vyplněný jej zaslat mailem, elektronicky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.


JAK MÁM ZBOŽÍ VRÁTIT?

Poštou na adresu Petra Nachtmanová, Huntířov 73, 40502 Děčín 2.

KDY DOSTANU ZPĚT SVÉ PENÍZE?

Platby se snažíme vrátit v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a ode dne, kdy nám zboží vrátíte.

MUSÍM ZBOŽÍ VRÁTIT S PŮVODNÍM OBALEM?

Zboží vracejte nejlépe v původním obalu a nepoškozené. Původní obal zajišťuje maximální ochranu před poškozením při přepravě. Zboží je však možno vrátit i v jiném obalu, takovýto obal však musí splňovat vlastnosti obalu původního pro ochranu zboží před poškozením dopravou. Pokud není vrácené zboží v původním stavu, nemusí být zákazníkovi vrácena celá částka, kterou zaplatil.

JAK JE TO S NÁKLADY NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ?

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy máte nárok na vrácení finančních prostředků za dopravu pouze v nejnižší nabízené výši.


JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ?

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit také mimosoudní cestou.
V takovém případě můžete jako kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/ či řešit spor on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://adr.coi.cz/cs
Více informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ .

Než přistoupíte k mimosoudnímu řešení prostřednictvím uvedených institucí, doporučujeme Vám kontaktovat prodávajícího, který se s Vámi pokusí nastalou situaci vyřešit.

KE ZBOŽÍ JSEM OBDRŽEL DÁREK, MÁM JEJ TAKÉ VRÁTIT?

Ano, při odstoupení od smlouvy se ruší také darovací smlouva. Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací
smlouva ohledně takovéhoto daru účinnosti a kupující je povinen se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PODROBNOSTI TÝKAJÍCÍ SE KUPNÍ SMLOUVY JSOU DETAILNĚ POPSÁNY V Obchodních a reklamačních podmínkách
JESTLIŽE JSTE NENAŠLI ODPOVĚĎ NA SVŮJ DOTAZ – KONTAKTUJTE NÁS: info@petranachtmanova.cz
OBCHODNÍ a REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Nakladatelství Petra Nachtmanová, se sídlem: Huntířov 73, 40502 Děčín 2, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku u úřadu Magistrát města Děčín, IČ 68430205, bankovní spojení: Fio banka 2401230906/2010, e-mail: info@petranachtmanova.cz pro prodej zboží prostřednictvím elektronického knihkupectví umístěného na internetové adrese petunky.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen „obchodní podmínky“, nebo také “ORP”) Nakladatelství Petra Nachtmanová, se sídlem: Huntířov 73, 40502 Děčín 2, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku u úřadu Magistrát města Děčín, IČ 68430205, bankovní spojení: Fio banka 2401230906/2010, e-mail: info@petranachtmanova.cz, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních
  stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
  webové stránce umístněné na internetové adrese petunky.cz (dále jen
  „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může též objednávat zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a
  při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávanému zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
  kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  · v hotovosti na dobírku v místě určeném kupující v objednávce;
  · platbou předem na účet prodávajícího: Fio banka 2401230906/2010;
  · kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 3 dnů.
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
  doklad – fakturu prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
  počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit, písemně nebo e-mailem zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@petranachtmanova.cz.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
  náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.
  5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
  že zboží prodávajícímu odeslal.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
  kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
  přepravce převzít.
  6.5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky a reklamační podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny obvykle vyplněním reklamačního protokolu, viz příloha těchto podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.5. Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou kupujícímu uhrazeny složenkou či na účet, dle dohody.
7.6. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo emailem.
7.7. Reklamace vad zboží a postup vyřízení:
7.7.1. Kupující je povinen zásilku se zbožím, před jejím převzetím prohlédnout, zda je řádně zabalena a nevykazuje poškození. V případě, že je zásilka zjevně poškozena, má kupující právo odmítnout její převzetí.
7.7.2. Jestliže kupující zásilku převzal, má se za to, že zásilka byla doručena řádně a kupující nabyl vlastnické právo k doručenému zboží.
7.7.3. Nemá-li věc vlastnosti podle odstavce 7.2. , může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad (§ 2169 OZ), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.7.4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.7.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží existující v době převzetí, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.
7.7.7. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, bez zbytečného odkladu po té, co ji zjistil nebo mohl zjistit při včasné prohlídce, má prodávající právo reklamaci takovéto vady odmítnout.
7.7.8. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.
7.7.9. Výměnu nebo odstranění vad Zboží v záruční době zajistí na prodávající na svůj náklad, přičemž případnou opravu Zboží zajistí prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých.
7.7.10. Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího pouze písemným oznámením doručeným do místa podnikání prodávajícího uvedeného v čl. I.,odst. 1. ORP spolu s řádně vyplněným Reklamačním protokolem tvořícím Přílohu č. 1, a
to bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění vady Zboží. Spolu s oznámení o reklamaci a Reklamačním protokolem je kupující povinen předložit doklad o zaplacení a dodání Zboží, jehož vady jsou reklamovány.
7.7.11. Týká-li se reklamace více kusů Zboží, je kupující povinen vyplnit pro každý reklamovaný kus samostatný Reklamační protokol. Reklamuje-li kupující jednotlivé kusy

Pouze náklady spojené s vrácením zboží hradíte Vy. (Jde o upozornění ve smyslu § 1832 odst. 3, v souladu s § 1820 odst. 1 písm g OZ, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.)
Upozorňujeme Vás, že nejsme povinni Vám vrátit peněžní prostředky dříve, než nám zboží vrátíte.

 1. Postup kupujícího pro odstoupení od smlouvy
  Pro odstoupení od smlouvy je třeba vyplnit formulář uvedený v těchto podmínkách a zaslat jej prodávajícímu na určenou e-mailovou adresu. O přijetí odstoupení budete informováni na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud je to umožněno a odstupujete prostřednictvím vyplněného elektronického formuláře, potvrdíme
  Vám jeho přijetí v textové podobě.
  Vyplněný formulář spolu s nepoškozeným Zbožím v původním nepoškozeném obalu nám vraťte nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží.
  Jako Kupující odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, abyste se obeznámil s jeho vlastnostmi a funkčností.
  Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou a Zboží kupující vrátí prodávajícímu v místě jeho podnikání, které je uvedeno v čl. I., odst. 1. V případě takovéhoto odstoupení od kupní smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží.
  Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve smyslu čl. V., odst. 1., a to nejpozději do 14 dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí.
  4. Odstoupení prodávajícího od smlouvy
  Nepřevezme-li si kupující zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě uvedené v těchto ORP, můžeme, jako prodávající odstoupit od smlouvy o koupi zboží uzavřené distančním způsobem, a to písemným způsobem. V takovém případě budeme požadovat úhradu
  veškerých vynaložených nákladů a případné škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího.
  Jde zejména o tyto náklady: náklady na dopravu a skladné ode dne navrácení zboží prodávajícímu Přepravcem do dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
  Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Petra Nachtmanová, se sídlem: Huntířov 73, 40502 Děčín 2, e-mail:
info@petranachtmanova.cz
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*)
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*)
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:   Petra Nachtmanová, se sídlem: Huntířov 73, 40502 Děčín 2, e-mail:
info@petranachtmanova.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:   Petra Nachtmanová, se sídlem: Huntířov 73, 40502 Děčín 2, e-mail:
info@petranachtmanova.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis: